Biuletyn Informacji Publicznej  Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu  gimpolaniec.internetdsl.pl
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Wicedyrektor
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje, rejestry, archiwa
Mienie szkoły
Budżet
Działalność szkoły
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dyrektor strona główna 
Dyrektor
 
Osoba mgr Jerzy Nowak
Stanowisko / funkcja dyrektor
Pełniący obowiązki
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica ŻAPNIOWSKA
Numer domu 1
Kod pocztowy 28-230 Połaniec
Telefon (15) 865-14-54
Faks (15) 865-14-54
Godziny dyżuru  
od 07:00
do 14:00

Kompetencje dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Połańcu:

1)      reprezentuje gimnazjum na zewnątrz;

2)      powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej;

3)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zgodnie z  odrębnymi przepisami;

4)      przewodniczy radzie pedagogicznej, dba o jej autorytet, chroni prawa i godność nauczycieli;

5)      realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący, analizuje stopień realizacji uchwał rady;

6)      zapoznaje radę z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;

7)      przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum;

8)      dysponuje środkami finansowymi;

9)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum;

10)   sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wycho­wawców;

11)   dokonuje oceny pracy nauczycieli;

12)   /skreślony/

13)   realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela";

14)   wydaje polecenia służbowe;

15)   współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim;

16)   rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami gimnazjum;

17)   podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;

18)   wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkolą;

19)   wydaje decyzję zezwalającą na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego i sprawdzającego, powołuje komisję egzaminacyjną;

20)   kontroluje przestrzeganie postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;

21)   podejmuje decyzje o skierowaniu ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy;

22)   występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum;

23)   decyduje o przyjęciu uczniów do gimnazjum zamieszkałych poza obwodem szkolnym;

24)   tworzy dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego;

25)   sporządza zakres czynności dla pracowników nie będących nauczycielami;

26)   podejmuje działania mające na celu zapewnienie  bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum;

27)   pełni funkcję przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego i dba o prawidłowy przebieg egzaminu;

28)   w drodze własnego zarządzenia publikuje tekst jednolity statutu.

 

 
Informację zaktualizowano 2010-10-12 15:09:57, wprowadzający: Teresa Sojda
wersja do druku