pg1.bip.umig.polaniec..pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu gimpolaniec.internetdsl.pl
Wicedyrektor strona główna 
Wicedyrektor
 
Osoba mgr Wiesława Trojanowska
Stanowisko / funkcja wicedyrektor
Pełniący obowiązki
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica ŻAPNIOWSKA
Numer domu 1
Kod pocztowy 28-230 Połaniec
Telefon (15) 865-14-54
Faks (15) 865-14-54
Godziny dyżuru  
od 07:00
do 14:00

Kompetencje
1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,
2) opracowuje arkusz organizacyjny gimnazjum,
3) układa tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
4) opracowuje kalendarz imprez i uroczystości szkolnych,
5) przygotowuje harmonogram hospitacji,
6) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami,
7) prowadzi księgę ewidencji uczniów,
8) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów,
9) wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,
10) sporządza wykaz zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
11) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora gimnazjum,
12) współpracuje z radą rodziców,
13) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
14) współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej,
15) nadzoruje pracę biblioteki i świetlicy szkolnej.
 

 
Informację zaktualizowano 2008-01-09 22:05:36, wprowadzający: Teresa Sojda
  Biuletyn Informacji Publicznej - pg1.bip.umig.polaniec..pl